Dokument

HISTORIK
År 2000 blev Sveriges kommuner tilldelade 300 miljoner till anhörigstöd så kallat
Anhörig 300. I Borgholms kommun projektanställdes Maude Davidsson som
anhörigstödjare:
”att bjuda in anhöriga som vårdar och/eller stödjer en närstående. Stödet ska vara
individ/familjeinriktat eftersom alla anhöriga inte har samma behov. Men anhöriga
kan även träffas i samtalsgrupper och få möjlighet att stötta, diskutera och få råd av
människor i samma situation.”
På hösten 2000 hade en nära anhörig till min man fått en korttidsplats på Ekbacka
demensboende. Samtidigt fick vi en inbjudan till anhörigträff av Maude, tillsammans
med ytterligare två par vars föräldrar bodde på Strömgårdens demensboende.
Vi träffades några gånger och efter hand började gruppen diskutera möjligheten att
starta en ideell anhöriggrupp. Den 24 oktober 2001 bildades en arbetsgrupp som
skulle arbeta fram förslag på föreningens namn, syfte, stadgar mm.
Den 4 december 2001 bildades en interimsstyrelse som beslöt
 Att fortsätta i samma anda som projekt ”Anhörig 300”.
 Att föreningens namn skall vara ”Föreningen Omtanken”
 Att Jan Persson företräder föreningen på kommunala pensionärsrådet (KPR).
 Att Maude ansöker om startbidrag från socialnämnden.
 Att ett förslag till broschyr arbetas fram.
 Att föreningen samarbetar med den lokala Demensföreningen.
 Att i samband med kören Chorus Mixtus uppträde på Åkerbohemmet, i
januari, bjuda på kroppkakor och presentera föreningen för inbjuden press.
Den 15 januari 2002 hade Föreningen det första årsmötet. Maude valdes till
ordförande, sekreterare Gunvor Persson, kassör Jan Persson övrig styrelse Karin
Fredriksson och Eivor Jonsson. Valberedning: Anna-Cajsa Nilsson, Bertil Jonsson
och Barbro Ottergren. Revisor Inga Elgqvist Saltzman och John-Erik Johansson som
ersättare.
Föreningen beviljades ett startkapital på 10 000 kronor från Borgholms kommun.
Projektet ”Anhörig 300” ledde till att uppdraget som anhörigstöd permanentades och
Maude fick tjänst som kommunens anhörigkonsulent.
I och med detta ändrade Föreningen Omtanken sin inriktning från att ha varit ”en
ideell förening till stöd för anhöriga till långvarigt sjuka, äldre och handikappade i
Borgholms kommun” blev Föreningen Omtanken år 2004
”en ideell förening som verkar för trivsel och stimulans gällande personer som berörs
av Borgholms kommuns äldreomsorg”.

Gunvor Persson 2018-12-31